SUT VE PROTOKOLLER


KESİNTİ NEDENİ

İTİRAZ NEDENİ

İTİRAZ KOMİSYONU SONUCU

ÜST İTİRAZ KOMİSYON SONUCU

Renalamer 800 mg 180 ftb ilaç için adinamik kemik hastalığında PTH değeri 100' ün altında olması gerektiğinden kesinti yapılmıştır.

Hastada adinamik kemik hastalığı olmadığı eklenip itiraz edilmiştir.

Kesinti iptaline karar verilmiştir. (İTİRAZ KOMİSYONU TOPLANMASINA GEREK KALMAMIŞTIR.)

DEVİT-3 ampul için SUT EK4-E md. 13/31 kolekalsiferol(vitamin D3) mono preparatları 'yalnızca ruhsatlı endikasyonların da reçetelenmesi halinde bedelleri kurumca karşılanır.' 18.11.2020 Devit-3 ampul formları için D vitamini eksikliği ile birlikte gis emilim bozukluğu teşhisinin bulunması gerekmektedir.

İade olması gerektiği medulada yazıldı. Açıklama eklendi.

Kesintinin iptaline karar verilmiştir. (İTİRAZ KOMİSYONU TOPLANMASINA GEREK KALMAMIŞTIR.)

Dideral 40 mg 50 tb ilaç için reçetede uygun teşhis olmadığından kesintiye gidilmiştir.

İptal için dilekçe yazıldı. Reçeteye teşhis ekletildi.

Kesintinin iptaline karar verilmiştir. (İTİRAZ KOMİSYONU TOPLANMASINA GEREK KALMAMIŞTIR.)

Sımponi 50 mg enj. çö. içeren kul. hazır 1 kalem ilaç için SUT ilgili madde gereğince idame tedavi için 3 aylık tedavi sonrası BASDAİ'de 2 birim düzelme beklenmektedir. 1,3 puanlık tedavi sonucunda 'tedavi devamı ödenmez' denildiğinden kesinti olmuştur.

Açıklama eklenip itiraz edilmiştir.

Kesintinin iptaline karar verilmiştir.

Gonal-f 900 IU kul. hazır enj. kalemi. Sistemde hastaya 1 kez intrauterin inseminasyon yapıldığı görülmektedir.

Rapora 2 defa iui uygulaması yapıldığı ekletildi. İtiraz edildi.

Samsun'da itiraz komisyonu toplanmış ve Eczane itiraz değerlendirme üst komisyonuna gönderilmiştir.

Kesintinin devamına karar verilmiştir.

Kiovig 10 gr/100 ml IV ınfuzyon/SC kullanım için çözelti içeren flk, hastanın raporda dozu 'VA;6 kg için ayda 10 gram' şeklindedir. İlaç prospektüsünde 'primer immün yetmezliklerde replasman tedavisinde önerilen bir seferde verilen 0,4-0,8 g/kg infüzyonu takiben her 3-4 haftada bir uygulanan tedavi dozu' şeklindedir. Hastanın tanısında max. alacağı miktar 5 g(4,8 g) IVIG şeklinde olup alınan doz endikasyon dışı bir dozdur. Bu şekilde kullanabilmesi için DOZ için Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı izin gerekli olup hastanın böyle bir izni olmadığından ödeme dışı bırakılmıştır.

İlacın KÜB bilgisinde primer immün yetmezlik tedavisinde serum immünglobulin düzeyinin 500-600 mg/dl olacak şekilde hekim tarafından ayarlanması gerektiği belirtilmiştir.

İtiraz red olmuştur. Sigortadan para alınmıştır. (İTİRAZ KOMİSYONU TOPLANMASINA GEREK KALMAMIŞTIR.)

Revlimid 10 mg 21 sert kap- airpass 5/10 mg 30 ftb ilaç için 4.2.14.C.3'-n' lenalidomid kullanım ilkelerine göre hastanın 26 küre kadar aldığı lenalidomid ödenir. 26 kürü aştığı için kesinti yapılmıştır. Mevsimsel alerjik rinit ıcd kodu bulunmamaktadır.

Danıştay kararı iptal olmuştur.

Kesinti iptaline karar verilmiştir. (İTİRAZ KOMİSYONU TOPLANMASINA GEREK KALMAMIŞTIR.)

Hepatect CP 10 ml flakon SUT kuralı gereği rapora nakil tarihi (25.12.2018) ve tedaviye devam için istenen e-reçeteye güncel HBsag sonucunun veya HBVDNA sonucunun çok acele olarak ilave edilmesi için iade edilmiştir. Ancak iade edilen reçeteye düzeltilme yapılmadı, eczane protokolünün 3.10 maddesi 'iade edildiği halde düzeltilmeyen reçetelerin ilaç bedelleri ödenmez' hükmü gereği Hepatec CP 10 ml flk. 4 adet ödeme dışı bırakılmıştır.

Gerekli düzeltmeler yapılıp itiraz edilmiştir.

Kesinti iptaline karar verilmiştir. (İTİRAZ KOMİSYONU TOPLANMASINA GEREK KALMAMIŞTIR.)

Ursomed ilaç için 2022/153 sayılı komisyon kararı ile e-reçeteye tanı eklenmesi için iade edilmiştir.

Tanı ekletilmiştir.

Kesintinin kaldırılmasına karar verilmiştir. (İTİRAZ KOMİSYONU TOPLANMASINA GEREK KALMAMIŞTIR.)

Oksapar 6000 ANTI-XA IU/0,6 ML enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör için uygun teşhis olmadığından bedeli düşürülmüştür.

Reçete grubunun tamamının incelenmesi talep edilmiş, başka bir reçetede sıkıntı çıkmamıştır.

Kesinti bedeli düşürülmüştür.

Alıpza 4 mg film tablet için tedavi idame olmadığından kesintiye uğramıştır.

Idl değeri ve tarihi sehven yanlış yazıldığı, raporun çıktığı tarihte mevzuata uygun ıdl değerinin bulunduğu belirtilerek gerekli eklemeler yapılıp itiraz edilmiştir.

Kesinti iptaline karar verilmiştir. (İTİRAZ KOMİSYONU TOPLANMASINA GEREK KALMAMIŞTIR.)

IESEF 1 g enjeksiyonluk çözelti tozu için teşhis uygun olmadığından kesintiye uygulanmıştır.

İlacın kullanımında endikasyon uyumu aranmadığı, ilaç bir kutu olarak hastaya verildiği ve sisteme 1 kutu girildiği, reçeteyi uzman hekim yazdığı için itiraz edilmiştir.

Kesinti iptaline karar verilmiştir. (İTİRAZ KOMİSYONU TOPLANMASINA GEREK KALMAMIŞTIR.)

Radyoterapi alan hasta için Granexa pozoloji bilgisi radyoterapiyi takiben bir haftaya kadar günde bir kez 2 Mg olduğu için bir haftalık doz ödenmiş, kesinti uygulanmıştır.

Eczacı toplantıya çağırılmıştır.

Sigortadan ödemesi alınmış, kesinti iptaline karar verilmiştir. Lipanthyl reçetesi kesinti olmuştur.

Fonksera 20 mg 28 film tablet (Brintellix 20 mg 28 ftb) için raporda günlük doz 10 mg,

Ventolin inhaler 200 doz raporda günlük doz 4x1,

Plavix 75 mg 28 ftb hastaya angio yapılmamış,

Cinaset 60 mg 28 ftb güncel CA değeri 7,6 olup, idame kriteri uygun olmadığından kesintiler uygulanmıştır.

Kesintiler haklı kesinti olduğu için itiraz kabul görmemiştir.

Raporları yapılan sonradan eklemeler kurum tarafından kabul edilmemiş, üyemiz tamamını inceletmek için dilekçe vermiştir. Tamamı incelendikten sonra kesinti tutarı düşürülmüştür.

Fortini Multi Fibre Vanilya Aromalı 200 ML (300 KCAL) için sisteme girilen 5058 nolu raporun açıklama bölümünde enteral beslenme solüsyonu 2x1 dozda belirtilmiş, reçeteye 3x1 dozda girilmiş raporun açıklama bölümünde yazan doz aşılamaz. Açıklama bölümünde doz belirtilmemişse rapordaki etken madde dozu aşılamayacağı için yapılan doz düzeltme sonucunda sistem tarafından adet düşürülmüştür.

Kesinti iptaline karar verilmiştir.

Beloc kesintiye dayanak gösterilen ve kullanım süresi devam eden 2505 nolu hasta raporunda beta bloker ve/veya verapamil-diltiazem intoleransı ve/veya kontrendikasyonu mevcut olduğu tescil edilen hastanın bu tür ilaçları aynı veya farklı reçetelerde alması kesinti sebebi olduğundan sisteme girilen rapor pasife alınmıştır.

Kesintiye itiraz edilmemiş, sigortadan ücreti alınmıştır.

Certican böbrek naklinde takrolimus ve/veya kortikosteroidlerle kullanılabilmekte olduğu için provizyon sisteminde hasta adına takrolimus ve/veya kortikosteroid kullanım kaydı olmadığı için ödeme dışı bırakılmıştır.

Endikasyon uyumu arandığı fakat ilacın prospektüsünde kombine kullanımının sadece tavsiye niteliğinde olduğu belirtildiğinden itiraz edilmiştir.

Kesinti iptaline karar verilmiştir.(İTİRAZ KOMİSYONU TOPLANMASINA GEREK KALMAMIŞTIR.)

Amgevita 40 mg/0,8 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır 2 kalem ilaç için SUT 4.1.1 no'lu maddenin 5. şıkkına göre hasta ilk bu ilacı aldığında bir aylık dozda verilmesi gerektiği için hastanın bu reçete ile birlikte alacağı ilaç miktarı düzeltilmiş 2 kutu ödeme dışı bırakılmıştır.

İtiraz inceleme üst komisyonuna gönderilmiştir.

Kesintini devamına karar verildi.

Kiovig 10 gr/100 ml IV infüzyon/SC kullanım için çözelti içeren flk hastanın reçeteye kayıt işleminde ''223'' olan end. dışı ilaç kullanımına göre reçete uyarı kod girilmiş. Hastanın end. dışı onayı yok, sistem yanıltılmış ''223'' kod silindiğinde sistem yatan hasta raporsuz ödenmesi için gerekli şartlar sağlamıyor uyarısı var. Teşhis ise 'İmm. yetmezlik antikor bozukluğu' olup bu tanıda(raporsuz-yatan hasta) ise 2. Basamak Sağlık tesisinde Çocuk Sağ. Uzm. için uygun değildir. Yatan hastada raporsuz ödenmesi için gerekli şartlar sağlanmadığından ödeme dışı bırakılmıştır.

Kesinti devamına karar verilmiştir.

İlaç raporunda profilaksi kriteri ile faktör düzeyi eksiktir. Faktör düzeyi değer olarak veya pozitif veya negatif şeklinde belirlenmesi gerektiğinden iade olmuştur.

Gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

İade iptal olmuştur.

Eylea 40 mg/ ml solution for injection ilaç için bevacizumab kullanımı hasta geçmişinde gözlenmiyor, öncelikli bevacizumab veya vertoporforin kullanımı gerekli, yanıtsızlık veya kontrendike durumlar belirtilmek suretiyle bu ilaç kullanımı söz konusu olduğundan kesintiye gidilmiştir.

Hastane otomasyon sisteminden hastaya daha önce uygulanan bevacizumab tedavilerinin çıktıları alınıp kuruma gönderildi ve itiraz edildi.

Kesinti iptaline karar verilmiştir.

Ecopirin Pro 81 mg 30 Enterik Kaplı Tb. için; daha önce klopidogrel raporunda ASA intoleransı belirtildiğinden kesinti uygulanmıştır.

İtiraz edilmedi, kesinti olmuştur.

Afinitor 5 mg 30 tb ek 4-D listesinde olmayan tanı, endikasyon dışı izinle katılım paylı ödenmiştir.

Kesinti iptaline karar verilmiştir.

Neocate Junior 400 gr(1900 KCAL) için E88,9 tanı kodunda muafiyet yoktur, katılım paylı ödenmiştir.

Kesinti olmuştur, sigortadan bedeli ödenmiştir.

Jakavi 10 mg 56 tablet ile ilgili SUT maddesi gereği, rapordaki trombosit değerleri kriter değerin altında daha öncesinde bu tanı için herhangi bir tedavi/seri tedavi almamış, hidroksiüre kullanımı sistemde mevcut değil, tedavi bşl. kriterleri (ilk seri tedavi uygulandı ise başlangıca oranla dalakta küçülme % si) raporda belirtilmediğinden kesinti uygulanmıştır.

Tamamına inceletme yönünde karar verilmiştir.

Enbrel Pen 50 mg Enj. Çöz. için kullanıma hazır 2 kalem ilaç için Basdai değerindeki düşüş 1,5 Birim ( başlangıç basdai 7, şimdiki basdai 5,5) olup en az 2 birimlik düşüş olması gerekir. Ayrıca bir önceki rapora göre basdai değeri yükselmiş olduğundan kesintiye gidilmiştir.

Başlangıç basdai eski raporda 9.8 yazılmış son raporda sehven yanlış yazıldığı için itirazda bulunulmuştur.

Glucerna Sr Çilek Aromalı 230 Ml(206 KCAL) ilaç için 25.01.2019 tarihli raporda beslenme sol, adı ve günlük kullanım şeması bulunmadığından, 22.04.2022 tarihli rapor seçilmek istendi. Ancak sistem raporu düzenleyen hekimin branşı uygun olmadığından kesinti yapılmıştır.

Tamamını inceletme istenilmiştir.

Aranesp 30 MCG 4 Kull. Hazır şırınga için e-reçetede (02.12.2022) tarihli tahlilde HB:9,3 KA:38 KG Doz: 0,35 MCGX38 KG/ hafta = Aranesp 20 mcg kullanmalıdır. Aranesp 30 mcg ödenmez.

Tamamını inceletme kararı verildi.

TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek 15.12.2022 Tarihi İtibariyle Geçerli

Endikasyon Dışı İlaç Listesi Hakkında

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından “TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi”nin güncellendiği duyurulmuştur. Söz konusu liste 15.12.2022 tarihi itibariyle geçerlidir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

SUT-PROTOKOL KOMİSYONU

TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi Onkoloji Ek Listesi Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından 17.03.2023 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru ile “TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi Onkoloji Ek Listesi” eklenmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi - Onkoloji Ek Listesine ulaşmak için tıklayınız.


TOGÜ Hastanesinde yaşanan rapor düzeltme rapor onay gibi sorunlarla ilgili eczacılarımızın taleplerini yerine getirmek için bir personelimiz yönetim kurulumuz tarafından görevlendirilmiştir. Eczacılarımız yapılacak işlemler için hazırlamış olduğumuz ekte sunulan formu doldurup kaşe imza yaptıktan sonra odamızın mobil hattına WhatsApp üzerinden fotoğrafını göndererek talepte bulunabilirler. Talepler öğlen 12.00’ a kadar toplanacak olup, rapor onay reçete düzeltme konuları personelimiz tarafından direk gerçekleştirilecek, rapora ibare veya icd-10 kodu eklenmesi gibi durumlarda Sut komisyonu tarafından değerlendirilip gerekli görüldüğü takdirde işlemler için personele iletilecektir.

WhatsApp: 05452149896Copyright © 2018 - 2024 | 41. Bölge Tokat Eczacı Odası. Tüm hakları 41. Bölge Tokat Eczacı Odası'na aittir.
İnternet sayfamıza giren tüm kullanıcılar Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılır.